Sứ mệnh
30event
Liên hệ
vi
30event
Sứ mệnh
Liên hệ

Truyền thông & Bảo mật

bảo vệ thông tin cá nhân:

Các thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác và nhân viên sẽ được xử lý với sự tôn trọng và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 30 EVENT sẽ không tiết lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của cá nhân liên quan.

Bảo mật thông tin liên quan đến sự kiện:

Tất cả thông tin liên quan đến sự kiện, bao gồm thông tin khách hàng, đối tác, tài liệu, hợp đồng và dữ liệu khác, sẽ được coi là thông tin nhạy cảm và cần được bảo mật. 30 EVENT sẽ áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và không bị truy cập trái phép.

Truy cập chỉ được cho những người có quyền hạn:

Truy cập vào thông tin liên quan đến sự kiện chỉ được phép cho những người có quyền hạn. 30 EVENT sẽ thiết lập và duy trì các hệ thống phân quyền truy cập để đảm bảo rằng chỉ những người có nhu cầu và quyền hạn cụ thể mới có thể truy cập thông tin. Điều này giúp giới hạn nguy cơ rò rỉ thông tin và sử dụng trái phép.